Contacts

takemusuaiki@mail.bg

aikidotakemusu@abv.bg

 Тeachers

Svetozar Angelov 6* DAN

Teodora Stefanova 4* DAN

 tel: 0888 369104

  facebook group

News